Att Köra Skoter

Välkommen till våra skoterleder!

Skoterklubbarna lägger ned ett stort ideellt arbete på att bygga, sköta och preparera lederna, för att vi alla ska ha glädje av dem. Genom att lösa medlemskort bidrar du till bättre möjligheter för skotertrafik inom området. Medlemsavgiften går till klubbarnas arbete med att skapa, skylta och underhålla ledsystemet. Vi försöker finna lämpliga genomfarter, skylta upp och varna för svårigheter efter leden så långt som möjligt. Detta är dock ingen garanti för att det inte kan finnas tillfälliga hinder eller svåra passager på en led. Ledens utformning beror på terräng, eventuella vattendrag och markägarens upplåtelse.

Vad är en skoterled?

Jo, ”en för snöskoter farbar väg i terrängen med en skyltning och markering, som visar att sträckningen är upplåten för skotertrafik”. För att en led ska få kallas skoterled krävs det att det finns avtal om nyttjanderätt med alla markägare som berörs. På skoterleder gäller Färdselrätt med skyldigheter att ta hänsyn till natur och andra intressenter vid och på leden. Alla leder i Umeå kommun sköts av skoterklubbar. Lederna i fjällen inom statens mark underhåller och sköter Länsstyrelsen

Terrängkörning med motordrivet fordon är förbjuden:

På barmark

På snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog – om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk att skada skogen. (Först när skogsplantorna är två meter höga ovan snön, får man köra genom området.)

På snötäckt jordbruksmark likaså om det inte är uppenbart att det kan ske utan skada på marken.

Inom särskilda regleringsområden (där det kan finnas vissa leder, som man där inte får avvika från)

Skotertrafiken regleras bl a av Terrängkörningslagen med ändringar.

Skoter får heller inte framföras:

Inom iordningställda skidbackar, slalombackar och kälkbackar, elljusspår och skidspår som försetts med fast, godkänd, markering.

Inom NATURRESERVAT och vissa fjällområden är det förbjudet att köra skoter även på snötäckt mark.

70 km/h är nu den generella hastighetsbegränsningen i Sverige. Lokala, lägre begränsningar förekommer.

Ta hänsyn till natur och miljö! Det är absolut förbjudet att spåra, förfölja eller störa djur.

Visa hänsyn till markägaren och andra som vistas i naturen, städa ordentligt efter dig. Elda med omdöme – gamla torrträd och s.k. torrakor har en uppgift i naturen, skövla dem inte! Ta med emballage, sopor mm hem (eller till närmaste sopstation.) Det blir trevligare för dig och för andra att besöka platsen igen.

Skotertrafik på is ansvarsfullt och på egen risk!

Att köra snöskoter på sjöar och vattendrag är alltid förenat med vissa risker men kan tyvärr aldrig helt undvikas. Snöskoterleder slutar formellt alltid vid stranden till ett vattendrag, även om viss markering och anvisning (ruskor) på isen kan förekomma. Överfarten sker alltid på egen risk, och du måste själv förvissa dig om att isen är farbar. Gamla skoterspår på isen är ingen garanti för detta!

Kör bara på kontrollerade ställen över vattendrag!

Överfarter över vattendrag som är reglerade och där strömmar förekommer är givetvis speciellt opålitliga. Dessa kan förändras på mycket kort tid. Undvik dessa om du är osäker på isens beskaffenhet.

Vindens verkan vid olika vindhastigheter (m/sek)

Källa SNV PM 1655, Snö och laviner

0 – 0,2 Lugnt

Snöflingor dalar rakt ner.

0,3 – 1,5 Svag vind

Vinden knappt kännbar, snöflingor faller snett mot vinden.

1,6 – 3,3 Svag vind

Vinden upplevs kännbart, snö-flingor faller mer horisontellt än vertikalt.

3,4 – 5,4 Måttlig vind

Vinden känns tydligt, besvärar i kallt väder. Fallande snö tycks röra sig fortare horisontellt än vertikalt.

5,5 – 7,9 Måttlig vind

Vinden känns obehaglig i kallt väder, lös snö virvlar upp, lågt lätt snödrev.

8.0 – 10,7 Frisk vind

Jobbigt att gå mot vinden, snödrev piskar mot ansiktet, i allmänhetlågt snödrev men tidvis mer än mans-högt.

10,8 – 13,8 Frisk vind

Mycket jobbigt att ta sig fram mot vinden. Manshögt snödrev i lös-snö, lågt snödrev över hårdare snöytor, de flesta bör avstå från turer på kalfjället.

13,9 – 17,1 Hård vind

Begynnande besvär att orientera sig, de flesta upplever vinden som storm, högt tätt snödrev som sätter ned sikten till högst ett par hundra meter, svårt att hålla ihop en grupp

17,2 – 20,7 Hård vind

Omöjligt att orientera sig, svårigheter att följa rösade leder, besvärligt att gå på skidor över fjället även i medvind, mycket dålig sikt, svårt att använda stavarna.

20,8 – 24,4 Hård vind

Vind och snödrev gör det omöjligt att ta sig fram på skidor över fjället, mycket besvärligt även i medvind, sikten obefintlig.

24,5 – 28,4 Storm

Obefintlig sikt, stora besvär att överhuvudtaget hålla sig upprätt, även utan snödrev så besvärligt att enda räddningen är att komma inomhus eller under snöytan.

28,5 – 32,6 Svår storm

Vid denna och högre vindstyrkor brukar man inte undkomma med livet, utrustning och människor förs bort av stormen, skador på bebyggelse.

Över 32,7 Orkan

Se svår storm.

Kommentera

barbieinablender.org